Một cú nhấp chuột để truy cập hơn 10 quốc gia

Chọn một máy chủ VPN từ 3 châu lục trong số 17 quốc gia

Danh sách các vị trí máy chủ VPN

PPTP OpenVPN® Wireguard® L2TP/IPsec Extention
Brazil PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Germany PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
India PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Indonesia PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Italy PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Japan PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Mexico PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, Extention plus plus plus minus plus
Netherlands PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Russia PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Thailand PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Turkey PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Ukraine PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
United Arab Emirates PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
United Kingdom PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
USA Dallas PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
USA New York PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus
Vietnam PPTP, OpenVPN®, Wireguard®, L2TP/IPsec, Extention plus plus plus plus plus

Bắt đầu duyệt web an toàn ngay hôm nay

Đảm bảo Internet của bạn an toàn và riêng tư